AKTUELLT OM FINANSIERINGSLAGENS MEDEL

Den preliminära skogsförbättringsbudgeten år 2004 för Kustens skogscentrals verksamhetsområde omfattar 2, 345 milj. € i stöd. Det innebär en minskning av budgetmedel med hela 14 % jämfört med innevarande år. 

Vi uppskattar att det blir brist på stödmedel i synnerhet för följande arbetsslag: Förnyelse, rotrötebekämpning, drivning av energived, iståndsättningsdikning och grundförbättring av väg.

Innevarande år finns det oförbrukade medel. Med tanke på knappheten nästa år är det ytterst viktigt, att alla utförda arbeten redovisas fortast möjligt. Vi vill ha verkställighetsanmälningarna till Kustens skogscentral senast 10.12.2003 för utbetalning i december.

Med vinterhälsningar                             

Greger Erikslund         Hans-Erik Lindqvist

Föredragande             Myndighetschef

 

 

Tillbaka till nyheter