"CREBio - Österbotten 2016-2019"
Kreativ bioenergi

 Projektbeskrivning 
Informationsprojektets målsättning är att öka regionens energieffektivitet och miljötänkande, detta sker bland annat genom att öka kunskapen hos företag, gårdsbruk, föreningar och privatpersoner. 

Genom att arrangera informationsmöten på byanivå med speciell betoning på perifera områden vill projektet öka kunskapsnivån inom hela landskapet Österbotten. Kunskapslyftet omfattar information om de vanligaste förnybara energikällorna såsom solenergi, vindenergi, geoenergi, samt bioenergi baserad på skogs- och åkergrödor såsom skogsflis, träpellet, ved, halm samt andra förnybara biprodukter som härstammar från primärproduktion och dess förädlingsprocesser. 

Projektets utvecklingsåtgärder för nya tekniska tillämpningar riktar sig speciellt till spannmålsodlare och växthusodlare där man speciellt avser att finna kostnadseffektiva lösningar där man delvis kan använda befintlig teknik för att minska investeringstrycket. Speciellt belyses möjligheterna att konvertera befintliga oljepannor med träförgasningsaggregat och gasbrännare enligt en ny modell som är under utveckling i Finland. 

För att öka kunnandet och samarbetet hos regionens företag inom förnybar bioenergi ordnar projektet årligen en så kallad "networking day" med målsättningen att den efter projektets avslutande kan integreras med det årligen återkommande "Energy Week" som ordnas i Vasa. 

För att bemöta nya utsläppskrav på biovärmecentraler ordnar projektet information om de nya kraven samt vilka åtgärder som bör vidtas på gamla värmeanläggningar för att deras utsläpp i framtiden motsvarar utfärdade krav. 

Finansiär: Österbottens Närings-, trafik- och miljöcentral Programmet för utvecklings av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 
Åtgärd: 1 Utbildning och information 
Delåtgärd: 1.2. Informationsförmedling och demonstrationer 
Projekttid: 1.1.2016 - 30.09.2019 
Geografiskt område: Landskapet Österbotten 

Stödmottagare: Finlands Skogscentral        

Patrik Majabacka, projektchef 
patrik.majabacka(at)skogscentralen.fi
tfn.
0294 32 4171

Anders Wikberg, energirådgivare
anders.wikberg(at)skogscentralen.fi
tfn
. 0294 32 4170

23.08.2016

>> Projektpresentation som PDF